Beregningsmodel for Solcelleanlæg

Solcelleanlægs beregningsmodellen er en kompleks struktur, der integrerer en række variabler og forudsætninger for at estimere anlæggets ydeevne, økonomiske levedygtighed og miljømæssige påvirkninger. Denne model tager højde for både fysiske egenskaber ved solcellepanelerne, det forventede elforbrug, økonomiske faktorer såsom priser og tariffer, samt miljømæssige bidrag som CO2-reduktion. Nedenfor er en dybdegående forklaring på de forskellige komponenter i beregningsmodellen.

Arealberegning
Arealberegningen er baseret på dimensionerne og effektiviteten af nutidige kvalitetspaneler. Dette areal er afgørende for at bestemme, hvor mange paneler der kan installeres og dermed det potentielle output af anlægget.

Nuværende Elforsyning
Elforsyningen beregnes ud fra det indtastede årlige elforbrug. Dette forbrug sammenholdes med historiske timepriser fra 2023 og de forventede tariffer fra N1 og Radius for 2024, hvilket giver en indikation af de potentielle økonomiske besparelser.

Selvforsyningsgrad
Selvforsyningsgraden udregnes ved at sammenligne det indtastede elforbrug med den forventede årsproduktion baseret på dansk historisk klimadata og simulationer uden skyggepåvirkninger i PVSOL Premium.

Elproduktion fra Solceller
Dette nøgletal estimeres gennem avancerede simulationer under hensyntagen til det specifikke layout og klimatiske data, hvilket giver en forventet årsproduktion.

Direkte Anvendelse
Vurderingen af direkte anvendelse kombinerer det indtastede forbrug med simulering af produktionen. Det integrerer historiske elpriser, tariffer for 2024, og specifikke parametre som kundetype og afgifter.

Solgt til Elnettet
Beregningen af, hvor meget energi der sælges til elnettet, involverer at fratrække den forbrugte strøm fra den samlede produktion, med prisfastsættelse baseret på 2023 data og de nævnte tariffer.

Egenforbrugsandel
Egenforbrugsandelen er forholdet mellem direkte anvendt strøm og total produceret strøm, som reflekterer effektiviteten i at bruge den producerede energi internt.

Reduktion i CO2e-Udledning
Dette estimeres ved at anvende emissionsfaktorer fra Energinet på den samlede strømproduktion, hvilket illustrerer anlæggets miljømæssige fordele.

Årlig Besparelse
Den årlige besparelse udregnes som en funktion af direkte anvendelse og energi solgt til nettet, baseret på de førnævnte beregninger og økonomiske forudsætninger.

Akkumuleret Indtjening
Den akkumulerede indtjening over 15 og 25 år tager højde for årlige besparelser, uden at medregne potentiel degradering af panelerne eller inflation i elpris.

LCOE (Levelized Cost of Electricity)
LCOE beregningen giver en pris pr. kWh, der afspejler de totale omkostninger ved at generere elektricitet over anlæggets levetid, divideret med den totale elproduktion.

Anslået Investering
Den anslåede investering omfatter samlede omkostninger til materialer, montage, og andet nødvendigt for etableringen af solcelleanlægget baseret på indtastede data.

Materiale- og Montageomkostninger
Disse omkostninger estimeres ud fra budgetpriser på materialer og forventede omkostninger til montage, sikkerhedsforanstaltninger, og myndighedsbehandling.

Tilbagebetalingstid
Tilbagebetalingstiden udregnes ved at sammenligne de samlede investeringsomkostninger med de årlige besparelser og indtægter, hvilket giver en indikation af, hvor hurtigt investeringen betaler sig selv hjem.

Revision 1.2
22. februar 2024