ServiceNyhederNyttige linksSitemapKontakt Vi er en grossistvirksomhed inden for Energioptimering

Salgoglevering

Co2Pro SALGS - & LEVERINGSBETINGELSER

 

1. Indledning

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.

2. Priser

Alle priser er ekskl. moms og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer med mindre andet er udtrykkeligt anført.

Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn til accept- og leveringsfrist.

3. Tilbud

Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende to uger fra tilbuddets dato. Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af Leverandørens standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt.

Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud, er altid at betragte som Leverandørens ejendom.

4. Ejendomsret

Ejendomsretten til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer ophavsretsindehaveren. Køber har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale.  Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer

Leverandøren indtil disse er fuldt og helt betalt af køber. Ejendomsret, copyright og andre rettigheder til produktet tilhører ophavsretsindehaveren, der også har ret til at handle såfremt køber måtte bryde den indgåede købsaftale.

Leverandøren har fra ophavsretsindehaveren fået tildelt retten til at licensere produktet.

Såfremt Leverandøren måtte miste retten til at opkræve vedligeholdelses- og eller andre afgifter har ophavsretsindehaveren ret til at opkræve disse afgifter.

5. Ordre

Et køb er endeligt, når Leverandøren skriftligt har bekræftet ordren. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriftlig accept fra Leverandøren, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger, og mod kontant betaling af varen, der opbevares for købers regning og risiko. Skaffevare tages ikke retur.

6. Levering

Levering sker ab Leverandøren. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko.

7. Leveringstid

Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på købers specifikationer af varen ved ordreafgivelsen.

Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til Leverandøren om at berigtige forholdet og Leverandøren ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

7.A Forsinket levering

Hvis Leverandøren forventer en forsinkelse i levering af produkter og tilbehør, informerer Leverandøren kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis Leverandøren undlader at levere produkter og tilbehør senest 5 dage efter den aftalte leveringstid og leveringen ikke sker inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftelig meddelelse til Leverandøren. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

8. Force majeure

Leverandøren hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for Leverandørens kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

9. Mangler

Leverandøren indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning.

Såfremt der inden for et år skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager Leverandøren sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer til køberen, eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse. Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog senest 5 dage efter varens modtagelse reklameres skriftligt over for Leverandøren.

Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end Leverandøren, eller for usædvanligt eller sædvanligt slid og brug.

10. Betaling

Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende:
Netto kontant senest 8 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt, beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned.  
Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter Leverandørens skøn forringes væsentligt, eller såfremt Leverandøren ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

11. Produktansvar

Forvolder et af Leverandørens leveret eller monteret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter Leverandøren alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger.

Leverandøren hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. Leverandørens ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand.

Leverandørens fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af Leverandøren, medmindre skaden kan henføres til Leverandørens produkt.

Såfremt Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Leverandøren ovenfor har begrænset sit ansvar.
 

Download Co2Pro's salgs- og leveringsbetingelser her